Print Page   |   Contact Us   |   Your Cart   |   Report Abuse   |   Sign In
Legislative Scorecard 2014
Share |
ASBA's 2014 Legislative Priority Bills

For details on each bill click here.

 
 
SENATE
 
 HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty

Ed Ableser 26DYYYNNVNYNV62%
Nancy Barto 15RYYYYYYYY87%
Carlyle Begay 7DYYYYYNYY100%
Andy Biggs 12RNYYYYYYY75%
David Bradley 10DYYYYYNYY100%
Judy Burges 22RNYYYYYYY75%
Olivia Cajero Bedford3DNVYYYYNYY87%
Chester Crandell 6RYYYYYYYY87%
Andrea Dalessandro 2DYYYNYNYY87%
Adam Driggs 28RYYYYYYYY87%
Steve Farley 9DYYYYYNYY100%
David Farnsworth 16RYYYYYYYY87%
Steve Gallardo 29DNNVNVNNVNNVNV12%
Gail Griffin 14RYYYYYYYY87%
Katie Hobbs 24DYYYNYNYY87%
Leah Landrum Taylor 27DYYYYYNYY100%
John McComish 18RYYYYYYYY87%
Barbara McGuire 8DYYYYYNYY100%
Al Melvin 11RYYYYYYYY87%
Robert Meza 30DYYYNYNYY87%
Rick Murphy 21RNYYYYYYNV62%
Lynne Pancrazi 4DYYYNYNYY87%
Steve Pierce 1RYYYYYYYY87%
Michele Reagan 23RYYYNYYYY75%
Don Shooter 13RYYYNYYYY75%
Anna Tovar 19DYYYNYNYY87%
Kelli Ward 5RNYYYYYYY75%
Bob Worsley 25RYYYYYYYY87%
Steve Yarbrough 17RYYYYYYYY87%
Kimberly Yee 20RYYYYYYYY87%

 

HOUSE

 

 HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty 
      
John Allen15RNYYYYYYY75%
Lela Alston24DYYNYYNNY75%
Brenda Barton6RNYYYYYYN62%
Sonny Borrelli5RYYYYYYYY87%
Paul Boyer20RNYYYYYYY75%
Kate Brophy McGee28RYYYYYNYY100%
Chad Campbell24DYYYYYNYNV87%
Mark A. Cardenas19DYYYYYNYY100%
Heather Carter15RYYYYYNYY100%
Demion Clinco2DYYNYYNYY87%
Doug Coleman16RYYYYYYYY87%
Lupe Chavira Contreras19DYYYYYNYY100%
Jeff Dial18RYYYYYYYY87%
Juan Carlos Escamilla4DYYYYYNYN 87%
Karen Fann1RYYYYYYYY87%
Eddie Farnsworth12RNYYYYYYY75%
Thomas Forese17RYYYYYYYY87%
Rosanna Gabaldón2DYYNYYNYY87%
Sally Ann Gonzales3DYYNNVNVNYY62%
Doris Goodale5RYYYNVNVYYY62%
David M. Gowan Sr.14RYYYYYYYY87%
Rick Gray21RNYYYYYYY75%
Albert Hale7DYYYYYNYNV87%
Lydia Hernández29DYYNVYYNYY87%
John Kavanagh23RNYYYYYYY75%
Adam Kwasman11RNYYYYYYNV62%
Jonathan Larkin30DYYYYYNYY100%
Debbie Lesko21RNYYYYYYY75%
David Livingston22RYYYYYYYY87%
Phil Lovas22RNYYYYYYY75%
Stefanie Mach10DYYYYYNYY100%
Debbie McCune Davis30DYNVNYYNYY75%
Juan Mendez26DYNVYYYNNY75%
Javan "J.D." Mesnard17RNYYYYYYY75%
Eric Meyer28DYYYYYNYY100%
Catherine H. Miranda27DNVNVYYYNYNV62%
Darin Mitchell13RNYYYYYYY75%
Steve Montenegro13RNYNVYYYYY62%
Norma A. Muñoz27DYYYYYYYNV75%
Justin Olson25RNYYYYYYY75%
Ethan Orr9RYYYYYNYY100%
Lisa Otondo4DYYYYYNYN87%
Jamescita Peshlakai7DYYYYYNYY100%
Warren Petersen12RNYYYYYYY75%
Justin Pierce25RYYYYYYYY87%
Frank Pratt8RYYYYYYYY87%
Martín J. Quezada29DYYNYYNYNV75%
Bob Robson18RYYYYYYYY87%
Macario Saldate IV3DNYNYYNYY75%
Carl Seel20RNYYYYYYY75%
Andrew Sherwood26DYYYYYNYY100%
T.J. Shope8RYYYYYYYY87%
Steve Smith11RNYYYYYYY75%
Victoria Steele9DNYNYYNYY75%
David W. Stevens14RYYYYYYYY87%
Bob Thorpe6RNYYYYYYY75%
Andy Tobin1RYYYYYYYY87%
Kelly Townsend16RNYYYYYYY75%
Michelle Ugenti23RNYYNVNVYYY50%
Bruce Wheeler10DYYYYYNYY100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Association Management Software Powered by YourMembership.com®  ::  Legal