Print Page   |   Your Cart   |   Sign In
ASBA's 2014 Legislative Scorecard
Moderator(s):
Page 1 of 1
Thread Actions

5/23/2014 at 6:28:10 PM GMT
ASBA's 2014 Legislative Scorecard
 
SENATE
 
HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty
Ed Ableser 26DYYYNNVNYNV62%
Nancy Barto 15RYYYYYYYY87%
Carlyle Begay 7DYYYYYNYY100%
Andy Biggs 12RNYYYYYYY75%
David Bradley 10DYYYYYNYY100%
Judy Burges 22RNYYYYYYY75%
Olivia Cajero Bedford3DNVYYYYNYY87%
Chester Crandell 6RYYYYYYYY87%
Andrea Dalessandro 2DYYYNYNYY87%
Adam Driggs 28RYYYYYYYY87%
Steve Farley 9DYYYYYNYY100%
David Farnsworth 16RYYYYYYYY87%
Steve Gallardo 29DNNVNVNNVNNVNV12%
Gail Griffin 14RYYYYYYYY87%
Katie Hobbs 24DYYYNYNYY87%
Leah Landrum Taylor 27DYYYYYNYY100%
John McComish 18RYYYYYYYY87%
Barbara McGuire 8DYYYYYNYY100%
Al Melvin 11RYYYYYYYY87%
Robert Meza 30DYYYNYNYY87%
Rick Murphy 21RNYYYYYYNV62%
Lynne Pancrazi 4DYYYNYNYY87%
Steve Pierce 1RYYYYYYYY87%
Michele Reagan 23RYYYNYYYY75%
Don Shooter 13RYYYNYYYY75%
Anna Tovar 19DYYYNYNYY87%
Kelli Ward 5RNYYYYYYY75%
Bob Worsley 25RYYYYYYYY87%
Steve Yarbrough 17RYYYYYYYY87%
Kimberly Yee 20RYYYYYYYY87%
HOUSE

 

 HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty

John Allen15RNYYYYYYY75%
Lela Alston24DYYNYYNNY75%
Brenda Barton6RNYYYYYYN62%
Sonny Borrelli5RYYYYYYYY87%
Paul Boyer20RNYYYYYYY75%
Kate Brophy McGee28RYYYYYNYY100%
Chad Campbell24DYYYYYNYNV87%
Mark A. Cardenas19DYYYYYNYY100%
Heather Carter15RYYYYYNYY100%
Demion Clinco2DYYNYYNYY87%
Doug Coleman16RYYYYYYYY87%
Lupe Chavira Contreras19DYYYYYNYY100%
Jeff Dial18RYYYYYYYY87%
Juan Carlos Escamilla4DYYYYYNYN 87%
Karen Fann1RYYYYYYYY87%
Eddie Farnsworth12RNYYYYYYY75%
Thomas Forese17RYYYYYYYY87%
Rosanna Gabaldón2DYYNYYNYY87%
Sally Ann Gonzales3DYYNNVNVNYY62%
Doris Goodale5RYYYNVNVYYY62%
David M. Gowan Sr.14RYYYYYYYY87%
Rick Gray21RNYYYYYYY75%
Albert Hale7DYYYYYNYNV87%
Lydia Hernández29DYYNVYYNYY87%
John Kavanagh23RNYYYYYYY75%
Adam Kwasman11RNYYYYYYNV62%
Jonathan Larkin30DYYYYYNYY100%
Debbie Lesko21RNYYYYYYY75%
David Livingston22RYYYYYYYY87%
Phil Lovas22RNYYYYYYY75%
Stefanie Mach10DYYYYYNYY100%
Debbie McCune Davis30DYNVNYYNYY75%
Juan Mendez26DYNVYYYNNY75%
Javan "J.D." Mesnard17RNYYYYYYY75%
Eric Meyer28DYYYYYNYY100%
Catherine H. Miranda27DNVNVYYYNYNV62%
Darin Mitchell13RNYYYYYYY75%
Steve Montenegro13RNYNVYYYYY62%
Norma A. Muñoz27DYYYYYYYNV75%
Justin Olson25RNYYYYYYY75%
Ethan Orr9RYYYYYNYY100%
Lisa Otondo4DYYYYYNYN87%
Jamescita Peshlakai7DYYYYYNYY100%
Warren Petersen12RNYYYYYYY75%
Justin Pierce25RYYYYYYYY87%
Frank Pratt8RYYYYYYYY87%
Martín J. Quezada29DYYNYYNYNV75%
Bob Robson18RYYYYYYYY87%
Macario Saldate IV3DNYNYYNYY75%
Carl Seel20RNYYYYYYY75%
Andrew Sherwood26DYYYYYNYY100%
T.J. Shope8RYYYYYYYY87%
Steve Smith11RNYYYYYYY75%
Victoria Steele9DNYNYYNYY75%
David W. Stevens14RYYYYYYYY87%
Bob Thorpe6RNYYYYYYY75%
Andy Tobin1RYYYYYYYY87%
Kelly Townsend16RNYYYYYYY75%
Michelle Ugenti23RNYYNVNVYYY50%
Bruce Wheeler10DYYYYYNYY100%


What's Happening?

Newsletter

Join our newsletter to know what's new and upcoming at ASBA! 

LET'S CONNECT!

Join ASBA

ASBA

ASBA is the most powerful resource for your business in Arizona. We ensure the tools we offer are valuable and support the growth, education and connections necessary for today’s top business minds.

LEARN MORE

Partner Program

ASBA

ASBA’s Partner Program delivers your brand throughout Arizona. Share insights, connect with small business and highlight your company’s involvement with the association. Contact us to get started.

LEARN MORE

RSVP

Coffee Connect with ASBA

REGISTER

Date: Held monthly
Time: Click for times based on location

RSVP

ASBA Speed Networking

REGISTER

Date: Check our calendar 
Time: Click for times based on location

Have Questions on Health Insurance?

Health Insurance

We can get the answers you need. Contact us!

LEARN MORE

COVID-19

COVID-19

COVID-19 resources small businesses need to know!

LEARN MORE

Upcoming Events

Health+Plus

Join ASBA at any of our upcoming events!

REGISTER

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal