Print Page   |   Your Cart   |   Sign In
Legislative Scorecard 2014
Share |
ASBA's 2014 Legislative Priority Bills

For details on each bill click here.

 
 
SENATE
 
 HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty

Ed Ableser 26DYYYNNVNYNV62%
Nancy Barto 15RYYYYYYYY87%
Carlyle Begay 7DYYYYYNYY100%
Andy Biggs 12RNYYYYYYY75%
David Bradley 10DYYYYYNYY100%
Judy Burges 22RNYYYYYYY75%
Olivia Cajero Bedford3DNVYYYYNYY87%
Chester Crandell 6RYYYYYYYY87%
Andrea Dalessandro 2DYYYNYNYY87%
Adam Driggs 28RYYYYYYYY87%
Steve Farley 9DYYYYYNYY100%
David Farnsworth 16RYYYYYYYY87%
Steve Gallardo 29DNNVNVNNVNNVNV12%
Gail Griffin 14RYYYYYYYY87%
Katie Hobbs 24DYYYNYNYY87%
Leah Landrum Taylor 27DYYYYYNYY100%
John McComish 18RYYYYYYYY87%
Barbara McGuire 8DYYYYYNYY100%
Al Melvin 11RYYYYYYYY87%
Robert Meza 30DYYYNYNYY87%
Rick Murphy 21RNYYYYYYNV62%
Lynne Pancrazi 4DYYYNYNYY87%
Steve Pierce 1RYYYYYYYY87%
Michele Reagan 23RYYYNYYYY75%
Don Shooter 13RYYYNYYYY75%
Anna Tovar 19DYYYNYNYY87%
Kelli Ward 5RNYYYYYYY75%
Bob Worsley 25RYYYYYYYY87%
Steve Yarbrough 17RYYYYYYYY87%
Kimberly Yee 20RYYYYYYYY87%

 

HOUSE

 

 HB2272HB2288HB2404HB2528HB2567SB1062HB1306SB1413Voting Record
ASBA's position:

YYYYYNYY
Representative:DistrictParty 
      
John Allen15RNYYYYYYY75%
Lela Alston24DYYNYYNNY75%
Brenda Barton6RNYYYYYYN62%
Sonny Borrelli5RYYYYYYYY87%
Paul Boyer20RNYYYYYYY75%
Kate Brophy McGee28RYYYYYNYY100%
Chad Campbell24DYYYYYNYNV87%
Mark A. Cardenas19DYYYYYNYY100%
Heather Carter15RYYYYYNYY100%
Demion Clinco2DYYNYYNYY87%
Doug Coleman16RYYYYYYYY87%
Lupe Chavira Contreras19DYYYYYNYY100%
Jeff Dial18RYYYYYYYY87%
Juan Carlos Escamilla4DYYYYYNYN 87%
Karen Fann1RYYYYYYYY87%
Eddie Farnsworth12RNYYYYYYY75%
Thomas Forese17RYYYYYYYY87%
Rosanna Gabaldón2DYYNYYNYY87%
Sally Ann Gonzales3DYYNNVNVNYY62%
Doris Goodale5RYYYNVNVYYY62%
David M. Gowan Sr.14RYYYYYYYY87%
Rick Gray21RNYYYYYYY75%
Albert Hale7DYYYYYNYNV87%
Lydia Hernández29DYYNVYYNYY87%
John Kavanagh23RNYYYYYYY75%
Adam Kwasman11RNYYYYYYNV62%
Jonathan Larkin30DYYYYYNYY100%
Debbie Lesko21RNYYYYYYY75%
David Livingston22RYYYYYYYY87%
Phil Lovas22RNYYYYYYY75%
Stefanie Mach10DYYYYYNYY100%
Debbie McCune Davis30DYNVNYYNYY75%
Juan Mendez26DYNVYYYNNY75%
Javan "J.D." Mesnard17RNYYYYYYY75%
Eric Meyer28DYYYYYNYY100%
Catherine H. Miranda27DNVNVYYYNYNV62%
Darin Mitchell13RNYYYYYYY75%
Steve Montenegro13RNYNVYYYYY62%
Norma A. Muñoz27DYYYYYYYNV75%
Justin Olson25RNYYYYYYY75%
Ethan Orr9RYYYYYNYY100%
Lisa Otondo4DYYYYYNYN87%
Jamescita Peshlakai7DYYYYYNYY100%
Warren Petersen12RNYYYYYYY75%
Justin Pierce25RYYYYYYYY87%
Frank Pratt8RYYYYYYYY87%
Martín J. Quezada29DYYNYYNYNV75%
Bob Robson18RYYYYYYYY87%
Macario Saldate IV3DNYNYYNYY75%
Carl Seel20RNYYYYYYY75%
Andrew Sherwood26DYYYYYNYY100%
T.J. Shope8RYYYYYYYY87%
Steve Smith11RNYYYYYYY75%
Victoria Steele9DNYNYYNYY75%
David W. Stevens14RYYYYYYYY87%
Bob Thorpe6RNYYYYYYY75%
Andy Tobin1RYYYYYYYY87%
Kelly Townsend16RNYYYYYYY75%
Michelle Ugenti23RNYYNVNVYYY50%
Bruce Wheeler10DYYYYYNYY100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Affordable Dental Plans for ASBA Members

Delta Dental of Arizona

2 employees? No problem! We’ve got a dental plan to meet your needs & budget. Click to learn more!

LEARN MORE

Receive payments. On your terms.

Enterprise Bank & Trust

You can protect your cash from extended payment terms. In our recent survey completed by privately held business owners and leaders, nearly two-thirds of participants are impacted by extended payment terms. 

LEARN MORE

2018 Small Business Boost Winner!

PV Barbers

At PV Barbers, we are dedicated to providing the best value for everyone in the Phoenix area looking for a haircut. We do this by providing high quality barbershop services for men and boys in a warm friendly atmosphere.

LEARN MORE

RSVP

Experience ASBA

REGISTER

Date: Held monthly
Time: Click for times based on location
Location: Phoenix or Tucson

RSVP

ASBA Speed Networking

REGISTER

Date: Held monthly
Time: Click for times based on location
Location: Phoenix or Tucson

Have Questions on Health Insurance?

Health Insurance

Do you have questions on plans for Individual, sole proprietor, or group? We can get the answers needed to make sure you find the right plan for you and your employees.

LEARN MORE

CopperPoint...at work for you

CopperPoint

CopperPoint delivers peace of mind to Arizona employers and their employees. We are the state's premier provider of workers compensation insurance, serving Arizona businesses, small and large, since 1925.

LEARN MORE

Speakers Form

Speakers Form

ASBA is on the cutting-edge of what is happening right now in the business community. We are looking for dynamic speakers to present inspiring and relevant content at future events. If you or someone you know is experienced capturing a crowd and delivering insightful information on sales, marketing, HR, finances, or other topics we invite you to share your knowledge and apply today. We are your partner in business.

APPLY TODAY

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal